ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

obecné zásady a nařízení směrnice GDPR

1. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.1. Správce osobních údajů spol. COSTRAD s.r.o., IČ: 497 13 574, se sídlem U průhonu 1240/48, Holešovice - Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 23251 (dále jen „správce“) prohlašuje, že veškeré osobní údaje zpracovávané správcem jsou přísně důvěrné. Správce s nimi nakládá v souladu s vnitrostátními předpisy i předpisy Evropské unie platnými v oblasti ochrany osobních údajů. 

1.2. Správce shromažďuje, uchovává a využívá Vaše osobní údaje ve smyslu § 6 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), resp. čl. 28 nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). Jednotlivé účely, pro které správce osobních údaje zpracovává, jsou dále vymezeny.

1.3. Správce tyto osobní údaje shromažďuje i prostřednictvím svých internetových stránek na adrese www.magnapro.eu (dále jen „internetové stránky“) a prostřednictvím e-mailových schránek, vedených pod doménou @costrad.cz 

1.4. Tyto zásady vydává správce proto, aby byli dostatečně informováni o tom, jaké Vaše osobní údaje správce zpracovává, za jakým účelem, po jakou dobu, kdo k Vašim osobním údajům bude mít přístup, a jaká máte práva. Tyto zásady se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné správcem, ať už byly shromážděny za účelem plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu nebo uděleného souhlasu. 


2. ZPRACOVÁVANÉ ÚDAJE 

2.1. Správce je oprávněn zpracovávat následující osobní údaje v rámci běžného vztahu: 

a) jména a příjmení 

b) názvy společností

c) identifikační údaje společností

d) e-maily e) telefonní čísla


2.2. Správce je oprávněn zpracovávat následující osobní údaje v rámci smlouvy o správě systému klienta: 

a) názvy HW stanic 

b) názvy účtů HW stanic

c) přístupové údaje účtů HW stanic

d) licenční klíče SW

e) certifikační údaje SW

f) přístupové údaje virtuálních služeb


2.3. Osobní údaje ve čl. 2., odst. 2.1 je nutné zpracovávat za účelem udržení obchodní komunikace a spolupráce. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 3 let nebo do ukončení smlouvy o obchodní spolupráci, pokud existuje. Přístup k údajům mají pouze zaměstnanci naší firmy a je minimalizován. Pokud jsou poskytovány subjektům třetích stran, je tak učiněno na základě smlouvy o mlčenlivosti. Porušení této smlouvy vede k okamžitému ukončení smluvního vztahu z naší strany nebo k pokutě. 

2.4. Osobní údaje ve čl. 2., odst. 2.2 je nutné zpracovávat za účelem udržení obchodní spolupráce v rámci správy systému klienta. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po ukončení smlouvy o obchodní spolupráci. Přístup k údajům mají pouze zaměstnanci naší firmy a je minimalizován. Pokud jsou poskytovány subjektům třetích stran, je tak učiněno na základě smlouvy o mlčenlivosti. Porušení této smlouvy vede k okamžitému ukončení smluvního vztahu z naší strany nebo k pokutě. 

2.5. Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje ve čl. 2., odst. 2.1. a 2.2. v rámci oprávněného zájmu. Oprávněný zájem znamená: účinná obhajoba v případě sporu; doba zpracování osobních údajů v takovém případě činí 4 roky od uplynutí záruční doby na zboží a prodlužuje se o dobu, po kterou je veden spor. Chceme stále zkvalitňovat své služby a případně poskytovat služby nové a lepší; chceme se bránit maření takové činnosti; proto činnosti, které přispívají k naplnění tohoto cíle, jsou naším oprávněným zájmem. Oprávněným zájmem je také zpracovávání pro účely zamezení podvodům (např. posuzování rizikovosti uzavření smlouvy), přímý marketing (např. nabízení relevantních služeb stávajícím zákazníkům), předávání osobních údajů v rámci skupiny podniků pro vnitřní administrativní účely, oznámení trestných činů a předání osobních údajů příslušnému orgánu, zajištění bezpečnosti sítě a informací. Tento výčet je pouze příkladný. 

2.6. Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucí ze vzájemného právního jednání, to minimálně po dobu vyřízení objednávky, provedení obchodu, zařízení služby apod., dále po dobu, kterou je správce povinen osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo po dobu, na kterou jste správci případně udělili souhlas. Jinak doba zpracovávání vyplývá z účelu, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, nebo je dána právními předpisy. 

2.7. Osobní údaje jsou Správcem zpracovávány manuálně i automatizovaně. Správce je oprávněn zpracovávat některé informace automatizovaně, např. pro vytvoření statistických informací o návštěvnosti internetových stránek. 

3. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

3.1. Jako subjekt máte uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají, a která můžete kdykoliv uplatnit. 

Jedná se o:

3.1.1. Právo na přístup k osobním údajům, podle kterého máte právo získat od správce informace o tom, jestli Správce zpracovává Vaše osobní údaje. Tuto informaci je Správce povinen bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením § 12 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. 

3.1.2. Právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě omezení zpracování, podle kterého máte právo na to nechat opravit osobní údaje, které jsou nepřesné nebo nesprávné. Pokud již Vaše osobní údaje nejsou potřebné pro účely, ke kterým byly shromážděny, nebo jsou zpracovávány protiprávně, máte právo požadovat jejich výmaz. 

3.1.3. Právo požadovat vysvětlení v případě, že máte podezření, že správce zpracování osobních údajů je v rozporu s právními předpisy. 

3.1.4. Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů. 

3.1.5. Právo na přenositelnost údajů, tj. právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, které jste poskytl(a) Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže ve čl. 20 GDPR. 

3.1.6. Právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, pokud jste udělili Správci souhlas se zpracováním osobních údajů. 

4. PŘEDÁVÁNÍ DO TŘETÍCH ZEMÍ

4.1. Vaše osobní údaje nebudou předávané do třetích zemí. 

5. INFORMACE A OTÁZKY

5.1. Další informace o právech a povinnostech při ochraně osobních údajů může subjekt údajů získat na webových stránkách www.costrad.cz nebo prostřednictvím e-mailu na info@costrad.cz

CO JSOU TO COOKIE

Cookies jsou krátké textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané v počítači prostřednictvím prohlížeče. Když se později vrátíte na stejný web, prohlížeč pošle uloženou cookie zpět a server tak získá všechny informace, které si u vás předtím uložil.

Využití cookies
Princip cookies umožňuje odlišit jednotlivé uživatele a uložit si o něm konkrétní údaje. Např. právě díky cookie ví příslušný server, jaké nastavení jazyka jste si při minulé návštěvě vybrali či jaké vám má předvyplnit přihlašovací jméno do formuláře (pamatuje si ho z minulé návštěvy). Cookies tedy usnadňují personalizaci.

Tradiční britská cookie
Tradiční anglická cookie, ta se vám bohužel do prohlížeče nestáhne 🙂 Na principu cookies pracují také různé statistiky a další měřící systémy, které si do cookie ukládají identifikátor návštěvníka, čas a zdroj návštěvy a další informace. Tyto údaje na dalších stránkách načítají a doplňují a mohou tak uživatele trackovat. Cookies jsou tedy kritickou podmínkou pro funkční webovou analytiku.
Cookies se také používají k uložení potvrzení, že je uživatel přihlášený (např. do e-shopu, do administrace, na sociální síti apod.). Zde mluvíme o tzv. autentizační cookie. Bez ní by server nevěděl, že už přihlášení a ověření uživatele proběhlo a vyžadoval je při návštěvě každé další stránky.

Nevýhody a rizika cookies
Se schopností odlišit uživatele souvisí i nevýhoda používání cookies – do určité míry se ztrácí anonymita. Z těchto důvodů umožňují moderní prohlížeče ukládání cookies vypnout, uživatel tím však přijde o výše zmíněné výhody.
Cookies je také možné v prohlížeči smazat. Podle statistik (Jupiter Research) si cookies denně maže asi 10 % lidí, přibližně 17 % lidí tak činí týdně. To je nepříjemné i z marketingového pohledu, uživatelé s vypnutými či pravidelně promazávanými cookies jsou jen obtížně zachytitelní některými systémy pro hodnocení návštěvnosti (v naměřených datech nám tím vzniká chyba).

DRUHY COOKIES
Rozlišujeme dva typy cookies:

Cookie první strany (= first party cookie)
Cookie je uložena pomocí skriptu, který běží na dané doméně (na té, kterou vidíte v adresním řádku prohlížeče). Tyto cookies jsou považovány za bezpečnější, lépe procházejí skrze různé firewally a přísněji nastavená bezpečnostní pravidla některých prohlížečů (např. Safari). Toto řešení využívá například měřící systém Google Analytics.

Cookie třetí strany (=third part cookie)
Cookie je uložena pomocí skriptu, který je do webu natahován z jiné domény. Stejnou cookie proto lze načítat na různých místech internetu a uživatele tím sledovat napříč doménami. Toto řešení používají různé systémy pro sledování historie navštívených stránek, což například umožňuje přesnější cílení reklamy. Používá ho také český systém NetMonitor.